Regulamin Portalu WomenPRO

§1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego jak i prawa i obowiązki Uczestników Wydarzeń organizowanych przez HCG. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Sprzedawca:
  High Cooperation Group Sp. z o.o.
  office@highcooperationgroup.eu,
  NIP 9452266965,
  REGON 524154980,
  KRS 0001012685
 6. Adres siedziby Sprzedającego:
  Królewska 57,
  30-081 Kraków
 7. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: https://womenpro.eu za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 8. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Towar – rzecz ruchoma/usługa,  którą Klient/Kupujący może nabyć w Sklepie Internetowym
 10. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronie https://womenpro.eu/polityka-prywatnosci.
 11. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 12. Formularz zwrotu i reklamacji – udostępniony przez Sprzedawcę dla Kupującego, dostępny pod adresem https://womenpro.eu/formularze, Klient wybiera odpowiedni formularz dla danej sprawy, po wybraniu formularza Kupujący pobiera go, uzupełnia potrzebne dane i odsyła na adres reklamacje@womenpro.eu
 13. Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku “Zamawiam i płacę” traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
 14. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia.
 15. Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów – subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym Zamówieniu.
 16. Umowa – umowa Uczestnictwa w Wydarzeniu zawierana pomiędzy Kupującym a LSG.
 17. Dane Użytkownika – przy użyciu których strona https://womenpro.eu  może kontaktować się z Użytkownikiem lub niezbędne w celu wykonania Usługi obejmujące imię i nazwisko, nazwa podmiotu, adres poczty elektronicznej, dane do płatności, adres
 18. Konto Użytkownika– panel służący do zarządzania Danymi Użytkownika oraz dostępem do strony https://womenpro.eu pod warunkiem dokonania rejestracji i logowania do strony pod adresem https://womenpro.eu/profil
 19. Bilet Wstępu – dokument uprawniający do uczestnictwa w danym Wydarzeniu
 20. Organizator– High Cooperation Group Sp. z o.o.o z siedzibą na ul. Królewska 57,
  30-081 Kraków ,wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001012685,
  legitymująca się numerem NIP: 9452266965 oraz Regon 524154980,
 21. Formularz zamówienia – Dostępny na stronie https://womenpro.eu/zamowienie/ umożliwiający zgłoszenie chęci zakupu Biletu/Uczestnictwa w Wydarzeniach
 22. Kupujący – osoba fizyczna lub podmiot wskazany w odpowiednim Zamówieniu/Nabywca Biletu/Uczestnik Wydarzenia
 23. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji uczestnictwa w Wydarzeniu
 24. Wydarzenia – są to wszelkiego rodzaju Wydarzenia organizowane przez HCG,
  a  w szczególności: Szkolenia, Spotkania oraz Zajęcia sportowe
 25. Opłata – wskazane w Zamówieniu zobowiązanie finansowe opłacane przez Uczestnika by uczestniczyć w Wydarzeniu
 26. Instruktor – osoba wykfalifikowana w danej dziedzinie, posiadająca odpowiednie dokumenty potwierdzające swoje umiejętności
 27. Materiały  – wszelkie treści  publikowane lub udostępniane na stronie https://womenpro.eu , w jakiejkolwiek  formie, w szczególności treści cyfrowe, audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe,  będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze utrwalone w jakiejkolwiek formie, niezależnie od ich przeznaczenia i niezależnie czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności nagrania video kursów jogi, sesje jogi, kursy medytacji, lekcje medytacji, zajęcia jogi.
 28. Joga – świadomy relaks połączony z praktyką uważności dotyczącej ciała, oddechu, a także myśli i emocji.

§2
Postanowienia Ogólne

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną: 
  • zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym na stronie https://womenpro.eu
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  • dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
  • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez Klient posiadania przeglądarki internetowe w aktualnej wersji oraz z możliwością przeglądania plików PDF np. :
  • Firefox
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Safari
 1. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
  Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”.
 2. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej https://womenpro.eu  przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§3
Zamówienia

 1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć za pośrednictwem Konta, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego https://womenpro.eu Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 4. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość – Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: “Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy”. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku “Zamawiam i płacę”.
 • Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
 • Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 90 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

§4
Płatność

 1. Sklep Internetowy oferuję możliwość dokonania płatności w formie przedpłat. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia dostępnym za pośrednictwem strony. https://womenpro.eu
 3. Aktualnie dostępne sposoby płatności w Sklepie Internetowym obsługiwane są przez Autopay obsługująca płatności Blik oraz Szybkie Przelewy Bankowe oraz PayNow które obsługuje płatności Blik oraz Szybkie Przelewy Bankowe.

§5
Dostawa

 1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie właściwej opcji. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości mail na adres maila podany przez Kupującego.
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
 4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://kobietypro.pl/FAQ/

§6
Odstąpienie od Umowy – Formularz Zwrotu

 1. Sprzedawca oświadcza, iż Konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (dalej Konsument) oraz Indywidualny przedsiębiorca mają prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyn, (Konsument oraz Indywidualny Przedsiębiorca mogą skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy znajdującego się w Załączniku nr 2. do Regulaminu, z zastrzeżeniem wyjątków obowiązujących w kraju Sprzedawcy oraz z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku dotyczących umów:
 • Świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Indywidualnego Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań́ na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta/Indywidualnego przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależ od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Konsument/Indywidualny przedsiębiorca wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument/Indywidualny przedsiębiorca zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/Indywidualnemu przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Indywidualnego przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 1. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, rozpoczyna się od momentu objęcia w posiadanie zamówionego Produktu przez Konsumenta/Indywidualnego przedsiębiorcy lub osoby trzeciej wskazanej przez Konsumenta/Indywidualnego przedsiębiorcę, innej niż przewoźnik. W przypadku odbiorów osobistych Konsument/Indywidualny przedsiębiorca może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu uzyskania przez ww. Zamówienie statusu „zrealizowane”
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument/Indywidualny przedsiębiorca musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia za tylko i wyłącznie maila: reklamacje@womenpro.eu
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Indywidualny przedsiębiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsumentowi/Indywidualnemu przedsiębiorcy zostaną zwrócone środki za zakupione Produkty. Konsument/Indywidualny przedsiębiorca obowiązany jest ponieść koszt odesłania Produktu. Zwrot środków zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały zastosowane przez Konsumenta/Indywidualnego Przedsiębiorcę w odniesieniu do Produktu, którego dotyczy odstąpienie. Konsument/Indywidualny przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych ze zwrotem środków. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, pod warunkiem zwrotu przez Konsumenta/Indywidualnego przedsiębiorcę zamówionego Produktu do Sprzedawcy (jeśli został do niego wcześniej skutecznie dostarczony). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument/Indywidualny przedsiębiorca jest zobowiązany odesłać lub przekazać Produkt do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument/Indywidualny przedsiębiorca poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument/Indywidualny przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres Sprzedawcy podany na stronie https://womenpro.eu
 6. Konsument/Indywidualny przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7
Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady za pośrednictwem formularza reklamacyjnego:
 • w formie pisemnej poprzez mail na adres: reklamacje@womenpro.eu
 • W mailu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację
 • Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu w formie pisemnej maila, odpowiadającej na maila Kupijącego.
 • W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
 • Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 • W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi odpowiedź w formie maila na adres załączony przez Konsumenta. oświadczenie o:
 • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
 • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§8
Opinie

 1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto – może zostać poproszony w wiadomości mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia – Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Ocen.
 2. W ramach ww. Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 1000 znaków słownych. Ww. Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
 8. Na wyraźną prośbę Klienta, treść Ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczona jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

§9
Własność Intelektualna

 1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
 3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką – w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
 • wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego – we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 1. Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§10
Postanowienia Końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 1/05/2022r.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest Prawo Polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd Powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11
Warunki i Zasady Udziału w Wydarzeniach/Zakup Biletu/Uczestnictwa

 1. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny ze zgodą i akceptacją warunków i zasad zawartych w Regulaminie.
 2. Zamówienia na Bilety Wstępu w Wydarzeniu przyjmowane są przez stronę internetową https://womenpro.eu gdzie w zakładce Wydarzenia jest wykaz dostępnych Spotkań organizowanych przez High Cooperation Group Sp. z o.o
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz z danymi kontaktowymi w tym dokładny adres, numer telefonu i adres mail.
 4. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub są nieprawidłowe Organizator ma prawo do anulowania zamówienia Biletu/Uczestnictwa na Wydarzenie
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, po przez maila dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami, potwierdzenia zakupu, proformy i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn.zm.)
 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia na uczestnictwo w Wydarzeniu, w Panelu Wydarzenia i opłacie odpowiedniej sumy za Zamówienie przesłany zostanie automatyczny mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia.
 7. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia rozpoczyna się od zaksięgowania środków na koncie Organizatora lub po opłaceniu Zamówienia kartą.
 8. Na maila Klienta trafia potwierdzenie wraz z Biletem Uczestnictwa wstępu na Wydarzenie
 9. Jeżeli Klient chce otrzymać Fakturę VAT za zrobione zamówienie, proszę o zaznaczenie w formularzu zamówienia box „Faktura Vat” oraz wpisaniu poprawnych danych do faktury.
 10. Zgłoszenie Uczestnictwa/Zakupu Biletu/ na Wydarzenie należy dokonać poprzez klikniecie w panel Wydarzenia na stornie https://womenpro.eu/wydarzenia oraz wypełnienie odpowiednich danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym i potwierdzenie akceptacji zgłoszenia poprzez kliknięcie przycisku KUP TERAZ.
 11. Zawartość strony https://womenpro.eu w szczególności Materiały, podlegają ochronie prawnej.
 12. Wszystko co umieszczone jest na stronie https://womenpro.eu w tym w szczególności nazwa handlowa, hasła reklamowe, logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody skierowanej do High Cooperation Group Sp. z o.o  Wykorzystywanie jakichkolwiek danych jest zabronione i narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 13. Usługi świadczone przez stronę https://womenpro.eu High Cooperation Group Sp. z o.o jest dostępna dla Użytkowników/Kupujących 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

§12
Warunki Płatności

 1. Płatności za Udział w Wydarzeniu można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
 2. Aktualnie dostępne sposoby płatności można znaleźć w Sklepie Internetowym pod adresem https://womenpro.eu/FAQ/
 3. Do każdej dokonanej sprzedaży wystawiony zostanie odpowiedni dokument końcowy wysłany na adres podany przez Klienta.
 4. Jeżeli Klient chce otrzymać Fakturę VAT za zrobione zamówienie, na stronie https://womenpro.eu jest możliwość zaznaczenia box w formularzu wysłania FV na maila . W przypadku problemów z zaznaczeniem powyższej opcji proszę o przesłanie informacji drogą mailową z danymi: (numer zamówienia wraz z danymi osobowymi) na maila: info@womenpro.eu

§13
Dostarczenie Zakupionego Udziału/Biletu Uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Zakupiony przez Klienta Udział/Bilet/Uczestnictwo w Evencie/Wydarzeniu/Szkoleniu/Zajęciach zostaje przesłany w formie elektrycznej za pośrednictwem maila na adres jaki podał Kupujący w formularzu Zamówienia.

§14

Rozpoczęcie/ Weryfikacja oraz Zakończenie obowiązywania ważności umowy Udziału/Biletu w Wydarzeniu

 1. Umowa wchodzi w życie od opłacenia kartą płatniczą lub innym sposobem płatności wybranym przez Klienta na Naszej platformie https://womenpro.eu i zaksięgowania się środków w wymaganej wysokości na koncie Organizatora a wygasa z chwilą zakończenia Wydarzenia, w którym Uczestnik zgłosił swój udział.
 2. Przed rozpoczęciem Wydarzenia zgodnie z podanymi danymi Klienta zamieszczonymi na formularzu zamówienia jest sprawdzana zgodność z danymi umieszczonymi na Bilecie Uczestnictwa w Wydarzeniu.
 3. Na Wydarzeniach, które będą odbywać się Offline/Stacjonarnie w wyznaczonym wcześniej miejscu High Cooperation Group Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do przestrzegania obowiązujących poniżej przedstawionych zasad.
  Zabrania się wnoszenia na Wydarzenia:
 • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
 • broni 
 • środków odurzających i substancji psychotropowych,
 • środków trujących i promieniotwórczych, 
 • płynów łatwopalnych,
 • innych niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
 • innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie,
 • własnych napojów oraz artykułów spożywczych jeżeli jest to zaznaczone wcześniej przez Wydarzeniem
 1. High Cooperation Group Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do usunięcia z Wydarzenia osoby która:
 • zachowuje się agresywnie i/lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dla innych Uczestników Wydarzenia
 • znajduje się pod wpływem lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków
 • psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, jak również która spożywa alkohol lub środki odurzające na terenie i w czasie Wydarzenia
 • posiada przedmioty lub substancje, których wnoszenie na Wydarzenie jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu,
 • nie posiada ważnego biletu,
 • zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych członków Wydarzenia lub zakłóca przebieg Wydarzenia

§15

Rezygnacja/Zakończenie obowiązywania ważności umowy Wydarzenia/Zwrot Należności

 1. Umowa pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem High Cooperation Group Sp. z o.o wygasa z chwilą wykonania jej postanowień dotyczących wybranego Wydarzenia
 2. Organizator może odwołać Wydarzenie powiadamiając o tym Uczestnika, publikując aktualność na stronie https://womenpro.eu lub poprzez Social Media, telefonicznie albo mailowo. 
 3. W takim przypadku Organizator zwróci opłatę za Wydarzenie, dokonaną na podstawie Umowy w ciągu 30 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia lub przepisze środki na poczet kolejnego Wydarzenia jeśli Uczestnik wyrazi na to zgodę. 
 4. Jednocześnie Organizator nie będzie ponosił żadnych dalszych zobowiązań z powodu odwołania Wydarzenia.
 5. Niemożliwym jest odstąpienie od Umowy przez Uczestnika po rozpoczęciu Wydarzenia, tym samym Organizator w takim przypadku zastrzega sobie prawo do zachowania opłaty w pełnej wysokości jaką uiścił Kupujący/Klient.
 6. Zwrot opłaty za Bilet/Uczestnictwo Wstępu na Wydarzenie po jego opłaceniu możliwy jest wyłącznie na zasadach zawartych poniżej:
 • zgłoszenie o zwrocie wniesionej opłaty zostało przekazane przez Kupującego w sposób skuteczny do Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od chwili zakupu Biletu/Uczestnictwa/Wstępu, a do Wydarzenia pozostało nie mniej niż 30 dni kalendarzowych,
 • rezygnacja brana pod uwagę jest tylko i wyłącznie jeżeli Kupujący wystosuje wiadomość mailową na adres: rezygnacje@womenpro.eu możliwość zwrotu dotyczy wyłącznie, jeżeli zostały zachowane 2 warunki:
 • nie mniej niż 30dni do startu Wydarzenia oraz od momentu zakupu Uczestnictwa przez Kupującemu nie minęło więcej niż 14dni.
 • drogą mailową zostaną przedstawione warunki na jakich zasadach zostaną zwrócone wpłacone środki.
 • jeżeli minie wyznaczony czas na zgłoszenie rezygnacji z Uczestnictwa w Wydarzeniu, reklamacje oraz zwroty finansowe nie będą rozpatrywane.
 • w przypadku niewykorzystania Biletu/Wstępu Uczestnictwa na Wydarzenie i niestawienia się na Wydarzeniu w dniu jego rozpoczęcia przez Zamawiającego/Klienta, zakupiony Bilet/Uczestnictwo Wstępu uznaje się za wykorzystany a Kupujący/Klient nie ma prawa do roszczeń.

§16
Uczestnictwo w Zajęciach Sportowych Offline/Online

 1. Kupujący Udział/Uczestnictwo w Zajęciach dostaję drogą mailową na wskazany adres mailowy, wszystkie informacje związane z miejscem oraz godziną odbywania się Zajęć.
 • Jeżeli Zajęcia dotyczą opcji Online – harmonogram zostaje przesłany na maila podanego przez Kupującego. Dostęp do Zajęć odbywających się Online zostaje wytłumaczony krok po kroku jak postępować by we wskazanym czasie móc korzystać z Zajęć za pośrednictwem łącza internetowego. Dostęp do aktywnych Zajęć wykupionych przez Kupującego, będzie do odsłuchania po Zajęciach, bez limitu na platformie https://womenpro.eu, w Panelu Zajęcia, do której Kupujący ma dostęp cały czas. Po wykupieniu i opłaceniu odpowiedniego Pakietu. Aktualny Harmonogram Zajęć Online/Offline będzie można również znaleźć na stronie https://womenpro.eu w panelu Zajęcia.
 • Jeżeli Zajęcia mają miejsce Stacjonarnie z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, prosimy się nie spóźniać. Instruktor realizuję na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość.
 • Instruktor nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje Instruktora.
 • Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na miejsce/salę ćwiczeń w przypadku Zajęć Stacjonarnych nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
 • W opcji Zajęć Stacjonarnych na miejsce/sale ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnymi zobowiązane są poinformować o nich Instruktora przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Instruktor nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje Instruktora o swoich problemach. Instruktor ma prawo odmówić wstępu na miejsce/salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
 • Uczestnik Zajęć Stacjonarnych, oświadcza że posiada aktualną wiedzę o trwającym stanie epidemicznym w Polsce i jest się świadomy ryzyka, jakie może nieść uczestnictwo w zajęciach.
 • Uczestnik Zajęć Stacjonarnych oświadcza się, że zgodnie ze swoim aktualnym stanem wiedzy jest się zdrowym, nie jest się podejrzanym o zarażenie COVID-19 i nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
 • Uczestnik Zajęć Stacjonarnych zobowiązany jest:
 • przestrzegania zasad REGULAMINU
 • do przestrzegania i zachowania czystości w miejscu/sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
 • stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń/miejsca w którym odbywają się Zajęcia w opcji Stacjonarnej oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które używane są podczas Zajęć
 • Uczestnik zabiera ze sobą na miejsce/salę lub pozostawia w wyznaczonym miejscu wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w wyznaczonym miejscu, Instruktor nie ponosi odpowiedzialności.
 • Instruktor uprzejmie zaleca wyciszyć lub wyłączyć telefon zabierany na miejsce prowadzonych Zajęć Stacjonarnych, tak by nie zakłócać spokoju innym Uczestnikom Zajęć.
 • Instruktor prosi o powstrzymanie się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym Uczestnikom lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia danego miejsca, Jeżeli dojdzie do takich sytuacji, Instruktor nie bierze odpowiedzialności za działania Uczestników Zajęć nie związane z czynnościami instruktarzowymi Zajęć.
 • Podczas prowadzenia Zajęć Stacjonarnych nie wolno spożywać alkoholu oraz palić papierosów w wyznaczonym miejscu do prowadzenia Zajęć Stacjonarnych.
 • Instruktor ma prawo odmówić prawa wstępu na salę/miejsce ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku High Cooperation Group Sp. z o.o zwraca Kupującemu opłatę za wykupione Zajęcia Stacjonarne, chyba że odmowa prawa wstępu na miejsce/salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez Uczestnika zasad korzystania z usług Zajęć Stacjonarnych, opisanych w Regulaminie.
 • W Zajęciach prowadzonych Online żadna porada przedstawiona w Zajęciach/Kursie nie jest poradą medyczną i Uczestnik stosuje się do nich na własną odpowiedzialność.
 • Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) Uczestnik/Kupujący wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej.
 • Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec Organizatora/Instruktora
 • Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych i wysłania komunikatu online

§17
Reklamacje

 1. Reklamacje sprzedaży online Biletów na Wydarzenie zamieszczone na stronie  https://womenpro.eu wymagają zgłoszenia reklamacji na adres mail: reklamacje@womenpro.eu
 2. W mailu Kupujący powinien podać dane kontaktowe oraz przyczynę reklamacji,
 3. Organizator High Cooperation Group Sp. z o.o rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Kupującego o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania maila,
 4. Organizator powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą mailową na adres z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacji.

§18
Własność Intelektualna

 1. Wszelkie treści przekazywane Uczestnikowi podczas Wydarzenia mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych.
 2. Podczas Wydarzenia żadne prawa własności intelektualnej nie mogą być ponoszone ani przypisywane Uczestnikowi, lecz przysługują wyłącznie Organizatorowi lub osobie współpracującej z Organizatorem
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas Wydarzenia są własnością Organizatora lub osób współpracujących z Organizatorem.
 4. Uczestnikowi Wydarzenia zabrania się: nagrywania, kopiowania lub odtwarzania treści Wydarzenia bez pisemnej zgody Organizatora, sprzedawać, przekazywać osobom trzecim przedmiotów własności intelektualnej. W przypadku złamania niniejszego zakazu, Uczestnik Wydarzenia ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich przynależnych Organizatorowi lub osobom z nim współpracującym przy organizacji Wydarzenia.

§19
Zobowiązania i Odpowiedzialność Organizatora w Wydarzeniach

 1. Organizator zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań, aby zrealizować warunki Wydarzenia opisane na stronie https://womenpro.eu
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w opisanym programie i przebiegu Wydarzenia i również w dniu samego Wydarzenia
 3. O zmianach Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony https://womenpro.eu
 4. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Uczestników wobec Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia
 6. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu nieprawidłowego wykonania lub niewykonania umowy, a także z tytułu wyrządzonych ewentualnych szkód ograniczona jest względem Uczestników do wysokości uiszczonej przez Uczestnika ceny biletu.
 7. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności Organizatora z tytułu:
 8. śmierci lub szkody na osobie spowodowane zaniedbaniem Organizatora
 9. czynów niedozwolonych
 10. naruszenia obowiązków wynikających z przepisów prawa
 11. jakichkolwiek innych czynów co do których ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z przepisami prawa
 12. Organizator zastrzega sobie prawo, że jeżeli: 
  • podczas Wydarzenia zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej, w szczególności pożarów, przerw w dostawie energii, powodzi, zamieszek, strajków, epidemii, decyzji władz państwowych i innych nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem Organizatora.
   Organizator może przełożyć Wydarzenie na inny termin.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia wskutek działania Siły Wyższej.

§20
Dane Osobowe i Zgoda na wykorzystanie Wizerunku

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na materiałach z Wydarzenia w tym na zdjęciach, nagraniach dźwiękowych oraz na nagraniach audiowizualnych, również w celach komercyjnych.
 2. Uczestnik, który nie wyraża zgody na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku powinien poinformować o tym Organizatora wysyłając wiadomość mail pod adres: info@womenpro.eu maksymalnie na 7dni przed, Wydarzeniem a jeśli nabywa bilet po tym okresie – w ciągu maksymalnie 24h godzin od momentu zakupu biletu.

§21
Polityka Prywatności oraz Ochrona Danych Osobowych

 1. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://womenpro.eu/polityka-prywatnosci

§22
Postanowienia Końcowe odnośnie Wydarzeń

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 1/05/2022r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 5. Użytkownicy mogą w dowolnie wybranym przez siebie czasie uzyskać dostęp i pobrać Regulamin, wydrukować lub zapisać go.
Visited 19 times, 1 visit(s) today